ARCHIE H. GUBLER PARK

2375 Rachel Drive Santa Clara, Utah